Top Search

LyricsCopy.com

My genie

par BoA

lyricscopy.com
Gute monjo tonajyo negenun amu mar mothago
gude gasumsoge sayonur modu namgin che gurohge surphumman jugo

gaborin gudega miwossoyo na guderur wihe nunmurman hullyossodo

chingudurun marhejyo jogumshig ijhyojir gorago
ijuryogo noryoghessoyo mianhessojyo hurunun shigan sogeso
gudeui giogur jiwobwado nan borir suga obsossoyo
gu nardo urda jichyo jami duro borin na nar ikunun nukime
nunur tossoyo gude narur kewojyo gudenun byorbichare
hwanhan misor jiossoyo hengboghan gude mosub narur baraboajyo

gudenun nar tonan ge aniossoyo nar jikhyo junun suhochon sayojyo

remphu sogui yojong jiniga sowonur durojudushi somanur irwojujin

mothanda hedo ne baremchorom nawa hamke hejyo
nukir su issoyo ne gyothe momunun MY GENIE oje bam kumsogeso

dashi guder mannan na nar keunun ongie nunur tossoyo
gude songiriojyo gudenun hessar soge ne achimur yorojwoyo
gudewa shijaghanun kumgyorgathun ne haru

gudenun nar tonan ge aniossoyo nar jikhyo junun suhochon sayojyo
Recherche Artistes :

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Karaoké : Fichiers MP3 & Vidéos Karaoké

Karaoke Fun !